ما به سازمان ها برای تحلیل مسایل کسب و کار و سپس پیشنهاد در راهکارهای مناسب BI و تحلیلی کمک می کنیم.
همگام دارای یک تیم مشاوران مجرب برای کمک به سازمان ها جهت تبدیل اهداف استراتژیک به راهبرد BI و نتایج عملی آن می باشد. خدمات ما شامل طراحی و مدیریت انبار داده (Data Warehouse)، تحلیل های کلیدی و برنامه های گزارشگری است که مزایای فوق العاده ای برای شرکت ها به همراه دارد.
خدمات BI ما از سه لایه ی گزارشگری، داشبوردسازی و تحلیلگری تشکیل شده است و شامل 3 مرحله است:

  • شناخت سازمان و ارزیابی درجه بلوغ BI
  • خدمات معماری BI
  • خدمات ارزیابی ابزار BI