انتخاب صحیح مشاور جهت اجراي شبكه با درنظر گرفتن توان فني از به هدر رفتن بودجه و زمان براي پياده‌سازي شبكه جلوگيري می کند و اجراي صحيح آن را تضمين مي‌كند. شركت همگام، خدمات مشاوره، طراحي و نظارت بر اجراي شبكه كامپيوتري را معرفي و ارائه مي‌نمايد.

  • شناخت و تعیین نیاز های فنی و غیر فنی کارفرما در راستای حفظ و برقراری امنیت شبکه
  • طراحی زیر ساخت امنیتی شبکه LAN ، WAN، DMZ ، Server Farm و اینترنت
  • طراحی و تعریف Policy های امنیتی مرتبط با سرویس های شبکه ای و امنیتی
  • طراحی مرکز مدیریت و آنالیز امنیتی شبکه
  • راه اندازی مراکز جمع آوری یکپارچه رخداد و وقایع امنیتی
  • طراحی بستر امن کاربران دسترسی به اینترنت در شبکه های سازمانی
  • ظرفیت سنجی شبکه و ارائه پیشنهاد در انتخاب تجهیزات مناسب شبکه