شرکت همگام قادر است به طور ویژه برای هر سازمان یک راهکار خاص ارائه کند و بر پایه روشهاي روز دنیا و نیز آخرین متدولوژي های تولید نرم افزار فرآيند مهندسي نرم افزار را اعمال نماید.


محصولات همگام عمدتا سيستم های مقياس بزرگ بوده و بر روی پلتفرمهای سازمانی اجرا می گردد. سرعت در بهره برداری و احترام به نیازهای مشتری از مهمترین و برجسته ترین رئوس کاری ما در تولید و پیاده سازی نرم افزارهای سفارشی می باشد.