شرکت همگام خدمات مدیریت هزینه خود را در همه بخش های صنعتی و کسب و کارهای گوناگون ارائه می دهد. از طریق تحقیق و ترازیابی متوجه شده ایم که مهمترین توانمندساز برای کاهش هزینه یک مدل ویژه سازی شده برای هر صنعت است. شرکت های پیشرو این کار را از طریق بهبود فرایندهای کسب و کار (BPR)، مراکز خدمات دهی مشترک و برون سپاری به انجام می رسانند. از این رو ما به مشتریان خود در سرفصل های زیر خدمت رسانی می کنیم:

  • تحلیل جامع جریان نقدینگی
  • انجام ترازیابی صنعتی برای استخراج ساختارهای سازمانی رقبای برتر
  • تدوین و اجرای نقشه راهی برای بهینه سازی هزینه شامل انتخاب استراتژی خدمت رسانی که متناسب با پویایی محیط آن سازمان باشد.