مدیریت عملکرد فرایند بهره گیری از یک نظام و نرم افزار اندازه گیری برای پایش شاخص های کلیدی عملکرد سازمان جهت بهبود نتایج راهبردی همچون سودآوری و فروش است. ما چرخه مدیریت عملکرد سازمان ها را با هدف های ذیل مکانیزه می کنیم:

  • همسوسازی اهداف: مدیران و پرسنل باید اهداف شخصی شان را با اهداف سازمان همسو کنند.
  • سازماندهی بازنگری رسمی: بازنگری و ارزیابی 360 درجه می تواند میزان ماندگاری نیروی انسانی و عملکرد آنها را بهبود ببخشد.
  • تنظیم و کالیبره کردن عملکرد: این کار از طریق مقایسه تصویری عملکرد پرسنل بر مبنای واقعیات میسر می گردد.
  • شناسایی استعدادهای برتر و پرسنل نمونه: از طریق مقایسه و رتبه بندی پرسنل می توان پرسنل برتر را شناسایی و مدیرهای جوان آینده را برگزید.
  • ارتباط و تعامل مستمر: با برخورداری از موبایل ها و تبلت ها می توان شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) را بین افراد مربوطه به اشتراک گذاشت و به حل و موشکافی دقیق تر مسایل سازمانی پرداخت و پروژه های اولویت دار و مهم سازمان را نیز به یکدیگر متصل ساخت.
Performance management