تحلیل داده های حجیم(Big Data) از 2 مضمون تشکیل شده است. در درجه اول درک الگویی ناشناخته و روند (Trend) های مخفی در داده های انبوه پیچیده و در درجه دوم، پیش بینی آینده بر اساس وقایع و دانسته های فعلی.

ما از طریق ابزارهای زیر به داده کاوی می پردازیم:

 • یادگیری ماشینی
 • تکنیک های گوناگون رگرسیون
 • روشهای شبیه سازی مونت کارلو
 • مدلسازی تصادفی
 • روشهای عددی
 • تحقیق در عملیات
 • تئوری بازی ها

علاوه بر این همگام در اجرای تحلیل روندهای تاریخی ذیل صاحب تجربه است:

 • داده کاوی شامل خوشه کردن، طبقه بندی و رگرسیون
 • تکنیک های تئوریک گراف
 • تحلیل زوجیت و دو کلمه ای
 • تحلیل های متن کاوی و تصویرکاوی